background

Prace nad projektem - rozmowa z burmistrzem Sławkowa

rafaladamczyk small

 

 

O historii prac nad projektem rewitalizacji centrum Sławkowa rozmawiamy z burmistrzem miasta Rafałem Adamczykiem.

W ramach rekordowego pod względem finansowym w skali miasta projektu znalazło się aż dziewięć zadań. Trzeba przy tym przyznać, że dość różnorodnych...

Dokładanie tak. Jeszcze przed 2010 rokiem wytypowaliśmy zadania, które wcześniej nie stanowiły jednego, spójnego projektu. Dwa z nich już zresztą zostały przed złożeniem wniosku zrealizowane ze środków własnych miasta. Mam ty na myśli zagospodarowanie płyty rynku z tyłu budynku Ratusza i budowę parkingu przy MOK wraz z przebudową ulicy Młyńskiej od skrzyżowania z ulicą Browarną do Białej Przemszy. O tym, że będzie ogłoszony taki konkurs samorządy oczywiście od jakiegoś czasu wiedziały. Wszystko się jednak opóźniało i ostatecznie ogłoszono go dopiero w 2010 roku. W tym czasie byłem kierownikiem Referatu Rozwoju Miasta. Zajmowałem się wówczas między innymi poszukiwaniem możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na miejskie inwestycje. Oczywiście część techniczna, taka jak projekty architektoniczne czy budowlane, opracowywana była przez zewnętrznych architektów i projektantów i zatwierdzana przez uprawnionych inspektorów. Moim zadaniem było natomiast przygotowanie studiów wykonalności projektów, czyli dokumentów, które zawierały szczegółowy opis inwestycji wraz z uzasadnieniem potrzeby ich realizacji.

Jak wyglądały początki prac nad projektem?

Prace zaczęliśmy w 2009 roku. Oczywiście dokumentacja pod względem technicznym, budowlanym, przygotowywana była przez projektantów. Najważniejszym wyzwaniem było zebranie tych wszystkich dziewięciu zadań w jedną całość i uzasadnienie ich obecności w jednym, dużym wniosku o dofinansowanie oraz takie opisanie skutków ich oddziaływania, które wpisywałoby się w wymogi ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu. Nie było to zadanie łatwe. Cały projekt bowiem musiał służyć celom edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, rekreacyjnym i turystycznym, a także przyczyniać się do rozwiązywania najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych na rewitalizowanym obszarze. O dofinansowanie mogło ubiegać się tylko pięć rodzajów projektów. Pierwszy związany był z zagospodarowaniem przestrzeni miejskich na określone cele. Stąd znalazła się tutaj przestrzeń parku, otoczenie szkoły podstawowej oraz parking z tyłu Ratusza.  Drugim typem działań było uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy. Warunkiem koniecznym było zapewnienie wielofunkcyjności zrewitalizowanej przestrzeni oraz modernizowanych budynków. Stąd każdy z remontowanych budynków musiał pełnić dodatkowo przynajmniej dwie funkcje. I tak na przykład obiekt przy Małym Rynku 9 będzie miał teraz kulturalny, społeczny i gospodarczy charakter. Podobnie wielofunkcyjny charakter będą miały Budynki przy Młyńskiej 14 i Kościelnej 11. Z kolei przebudowa ulic stała się możliwa tylko dlatego, że wykazaliśmy, że łączą one zrewitalizowane obszary miasta oraz obiekty kubaturowe. Identycznie było w przypadku kompleksu sportowego przy szkole podstawowej, który z jednej strony pełni funkcję edukacyjną - poprzez zajęcia sportowe dla uczniów w ramach lekcji wychowania fizycznego, z drugiej - społeczną i rekreacyjną dla mieszkańców miasta. Trzecim typem działań możliwych do dofinansowania była budowa miejskiego systemu monitoringu. W fazie przygotowywania wniosku musieliśmy połączyć te dwa wykonane już zadania i siedem planowanych w jeden projekt. Samo przygotowanie studium wykonalności, które było finałem naszych prac, trwało od lipca do listopada 2010 roku. To obszerny, liczący grubo ponad 200 stron dokument. Decyzja o dofinansowaniu zapadła w 2013 roku. Takie czasowe przesunięcie nie jest zresztą niczym niezwykłym. Podobnie było z konkursem na przebudowę infrastruktury drogowej. W 2009 roku w ramach innego, drogowego konkursu przygotowaliśmy wniosek na przebudowę ulic PCK i Sikorskiego. W tym przypadku czekaliśmy dwa lata. Przez pewien czas, jako ekspert akredytowany przy Urzędzie Marszałkowskim oceniałem projekty i wiem, że procedura zawsze jest podobna. Najpierw pojawia się zapowiedź ogłoszenia konkursu. Później przychodzi czas na jego ogłoszenie i składanie wniosków. Trwa to zwykle około dwóch miesięcy. Później mamy etap oceny wniosków i tworzenia listy rankingowej, na której znajdują się projekty uzyskujące dofinansowanie w pierwszym podejściu. Obok tego mamy listę rezerwową, na którą wpisywane są projekty, które również zostały pozytywnie ocenione i to właśnie one - w kolejności na liście - otrzymują dofinansowanie w sytuacji zwiększenia dostępnych środków finansowych w Urzędzie Marszałkowskim. Tak tez było i z naszym projektem rewitalizacyjnym, który czekał na liście rezerwowej na uzyskanie dofinansowania wspólnie z wieloma innymi projektami z terenu województwa śląskiego. Oczywiście upływający czas powoduje na przykład, że tracą ważność niektóre pozwolenia czy uzgodnienia. I w tym zakresie trzeba oczywiście tego typu projekty aktualizować. Podobnie dzieje się z pierwotnym harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, w którym należy po prostu dostosować daty poszczególnych etapów realizacji, uznając jako nowy punkt odniesienia datę podpisania umowy o dofinansowanie.

Trwająca prawie sześć lat droga projektu dobiega właśnie końca...

Koniecznie trzeba wspomnieć, że projekt rewitalizacji zabytkowego centrum Sławkowa to inwestycja trzech kolejnych burmistrzów. Faza przygotowawcza i złożenie projektu w Urzędzie Marszałkowskim to czas, w którym burmistrzem była Małgorzata Reczko. Umowę o dofinansowanie podpisał już jej następca, Bronisław Goraj. W ostatnich miesiącach poprzedniej kadencji przeprowadzono także przetargi, a faza intensywnej realizacji to pierwsze miesiące aktualnej kadencji. Realizacja projektu rewitalizacji to bardzo skomplikowany proces. Za jego poprawną realizację odpowiada wiele osób - to projektanci, inspektorzy, pracownicy prawie każdej komórki organizacyjnej urzędu i kilku jednostek organizacyjnych miasta. Ostateczne efekty tej pracy służyć przecież mają kolejnym pokoleniom mieszkańców naszego miasta, jak i osobom odwiedzającym Sławków.

 

template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl