background

Nie tylko rewitalizacja...

Nie tylko rewitalizacja...

Sławków od wielu już lat skutecznie walczy o środki zewnętrzne. Początki tej aktywności to czas, gdy Polska korzystała jeszcze z pomocy przedakcesyjnej. W poniższym zestawieniu prezentujemy najważniejsze zadania, jakie zostały dotychczas zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych.

 • „Oświetlenie ulicy Fabrycznej w Sławkowie” dofinansowane ze środków programu SAPARD. Rok 2003.
 • „Wykonanie i instalacja systemu oznakowania linii komunikacyjnych oraz modernizacja – wymiana konstrukcji wiat przystankowych położonych wzdłuż głównych linii komunikacyjnych na terenie miasta Sławkowa” dofinansowane ze środków programu SAPARD. Rok 2004.
 • „Kompleksowa modernizacja infrastruktury technicznej ulic Garncarskiej, Zamkowej, Gołębiej i Kabani” dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. Lata 2005 – 2006.
 • „Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia jakości usług medycznych” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Rok 2009.
 • „Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Rok 2009.
 • „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie” w Poddziałaniu 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w Priorytecie VII. Transport. Lata 2009 – 2010.
 • „Rozwój zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji samorządowej miasta Sławków” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚL w Priorytecie II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Rok 2010.
 • „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji – na terenie gmin: Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria – Etap I” zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach RPO WŚL. Rok 2010.
 • „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków” zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach RPO WŚL. Rok 2010.
 • „Bezpłatny internet dla mieszkańców gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Lata 2010 – 2013.
 • „Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Władysława Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną w Sławkowie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Lata 2011 – 2012.
 • „Śląski System Informacji Turystycznej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Lata 2010 – 2012.
 • „Z wiedzą za pan brat – wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranaowskiego w Sławkowie” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Lata 2011 – 2012.
template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl